Ay boyunca Livarol: Mumlar� kullanabilir miyim, bu g�nleri nas�l koyabilir ve kullanabilirim?

Menstr�asyon s�ras�nda ila� “Livarol”: endikasyonlar, kontrendikasyonlar, menstr�asyonda alma

B�ylece kad�n v�cudunun do�as� d�zenlenir; bu, adet kanamas�n�n, adil cinsel ili�kiye ait �e�itli patolojilerin patlamas�na yol a�t��� anlam�na gelir. Bu hastal�klardan biri, adet kanamas�d�r. D�nyan�n be�te bir sakini, vajinal kandidiyaz�n t�m lezzetlerini deneyimledi. Bu nedenle, jinekologlar ve dermatologlar i�in tedavi g�venli�i ve s�reklili�i son derece �nemlidir.

�yi livarol

Bu ila� en yayg�n antifungal ajanlara aittir. Aktif madde, ketokonazol nedeniyle, ila� kad�n dermatolojisinde yayg�n olarak kullan�lmaktad�r.

Ana hedef Candida ailesinin mantarlar� olup, bunlar vajinaya ve d�� genital b�lgelere verilen zarar�n ana nedeni haline gelir. Bununla birlikte, ilaveten, ayl�k s�bstit�syonlarda t�bbi s�pozituvarlar�n kullan�lmas�yla, ba�ka bir patojenik flora aktif olarak yok edilmektedir.

Bu ila�, dermatofitler ve lithiosporlar� i�eren �o�u fungal koloninin tedavisinde iyi bir �ekilde kurulmu�tur.Stafilokok ve streptokoklar da ilac�n etkisine �ok uygundurlar, yani lavarol s�pozituvarlar� do�ru kullan�ld���nda antibiyotik olarak �al��abilirler.

Bu ila�, ila� end�strisi taraf�ndan sadece vajinal fitiller �eklinde �retilmektedir. Bu, ilac�n di�er bile�enlerinin en etkili �ekilde kullan�lmas�n�n gereklili�inden kaynaklanmaktad�r. Ketokonazole ek olarak, makrogol ve b�tiloksianisol i�erir. Bu maddeler, terap�tik ajan� saptamaya, vajinal mukozay� korumaya ve ana bile�enin sa�l�k etkisini art�rmaya yard�mc� olur.

Etki mekanizmas� olduk�a basittir: fitiller, vajinan�n duvarlar� ile do�rudan temas halinde do�rudan m�dahalede bulunurlar ve maya mantarlar�n�n yeni h�crelerini in�a etme mekanizmas�n� olumsuz y�nde etkilerler. �la� maddesi pratikte hastan�n kan�na emmedi�i i�in, olas� alerjik reaksiyonlar veya �nemli yan etkiler olas� de�ildir.

�htiyac�n�z oldu�unda ve pamuk�uku tedavi edemedi�inizde

Jinekologlar veya dermatologlar bir soru soruyorsa,Ayl�k olarak ливарол'un kullan�l�p kullan�lamayaca��, doktorlar bu tedavinin t�m sonu�lar�n� a��kl�yor. Her bir durumda, bireysel olarak anlamak gerekir.

Bu vajinal fitillerle hangi hastal�klar tedavi edilir?

Her �eyden �nce, bu ila� herhangi bir ak�� �eklinin �iddetli vajinal kandidiyaz� olan hastalar i�in re�ete edilir. Pamuk�uk'un iltihaplanma s�recine e�lik etti�i �e�itli kar���k enfeksiyonlar da ilac�n kapsam�na dahildir.

Tedavi, kad�n genital organlar�n�n �e�itli enfeksiyonlar�yla m�cadele etmek i�in antifungal bir ajan olarak d���n�ld���nde iyi bir sonu� elde edilir. �zellikle b�yle bir patoloji, uzun s�reli antibiyotik kullan�m� veya ba����kl�kta azalmaya neden olan di�er ila�lardan kaynaklan�yorsa.

Candida mantarlar�na ek olarak, bir kad�n�n vajinas�n�n mikrofloras�nda bir de�i�ikli�e neden olan bir�ok sebep vard�r. Menstruasyon ayr�ca patojenik h�crelerin b�y�mesini art�r�r. Bu nedenle, sorunun cevab� ve ayl�k olarak livarol mumlar�n�n mum haline getirilip mumkun edilemeyece�i, �o�u uzman olumlu olacakt�r.

Verilen ajan taraf�ndan tedaviye kontraendikasyonlar olup olmad���

Di�er ila�larla kar��la�t�r�ld���nda, livarol�n vajinal fitillerinde pratik olarak kontrendikasyon yoktur. Uzmanlar�n tavsiyesi �zerine, ila� almak hamileli�in ilk �� ay�nda ve emzirme d�neminde s�n�rl� olmal�d�r.

Anne taraf�ndan kullan�lan vajinal fitillerin bebek �zerindeki olumsuz etkisi beslenme s�ras�nda kan�tlanmamakla birlikte, ilac�n yaln�zca doktora dan���ld�ktan sonra kullan�lmas� �nerilir.

Yan etkilere gelince, herhangi bir lokal tedavide oldu�u gibi, ka��nt�, k�zarma veya �i�me �eklinde reaksiyonlar olabilir. �ok nadir durumlarda, gastrointestinal kanal�n �e�itli anormallikleri tarif edilmi�tir, ancak b�y�k olas�l�kla bu semptomlar ilac�n uygulanmas� ile basit�e �rt��m��t�r.

�la�lar�n nas�l kullan�ld���na dair tavsiyeler

Bir kad�na "Vajinal kandidiyaz" tan�s� konulursa, lirvar bu patolojinin karma��k tedavisi i�in tercih edilen ila� olarak kabul edilir. Mumlar�n dozu ve s�resi hastal�k formuna ba�l�d�r.

Pamuk�uk ilk tespit edildi�inde veya akut oldu�unda, hastan�n 5 g�n boyunca vajinaya bir fitil yerle�tirmesi �nerilir.Prosed�r yatmadan �nce, yatma pozisyonunda yap�l�r.

Kronik bir i�lemin varl���nda, uzun s�reli pozitif etki elde etmek i�in ilac�n en az 9 ila 12 dozunu alabilir. Tedavinin seyri genellikle hekim taraf�ndan geli�tirilir ve tedavinin kendi kendine sonland�r�lmas� �nerilmez.

�kinci kural, vajinal fitil kullan�m�n�n menstruasyonun ilk g�nlerine denk geldi�i hastalar i�in �ok �nemlidir. Dermatologlar, form�llerinden dolay�, lavarol s�pozituvarlar�n�n vajinan�n duvarlar� ve mukoza zar� �zerinde ve bir kad�n i�in bu zor d�nemde ayl�k olumlu etkisi oldu�una inan�rlar.

Bu ilac�n menstruasyon d�neminde kullan�ld���nda kendini iyi kan�tlad��� vurgulanmal�d�r. Bu ila�lar�n �o�undan ana ay�rt edici �zellikleri �unlard�r:

  • bir ya� taban�n�n varl���, kanamada �nemli olan vajinaya derin girmelerine izin verir;
  • ayl�k t�bbi madde d�neminde bile, vajinan�n duvarlar�nda fiziksel olarak etkilemeden ve provoke epitelyumu yok etmeden tedavi edici etkisini s�rd�r�r;
  • Kompleks form�l� sayesinde ila�, mukozan�n geni� bir y�zeyinden e�it olarak etkilenmez, bu da terap�tik etkiyi artt�r�r.

Ay boyunca lavarol mumlar�, ba�ka herhangi bir ila�la neredeyse tamamen uyumludur, bu da pamuk�uk'un hastada ba�ka akut veya kronik s�re�lerin varl���nda tedavi edilmesini m�mk�n k�lar. Tek istisna kimyasal form�l� nedeniyle bir ketokonazol antagonisti olan "Rifampicin" ilac�d�r.

Bir pamuk�uk tedavisi i�in bir haz�rl�k yerine m�mk�n

Modern eczane a��, kad�n bedeni �zerinde livarol ile ayn� etkiye sahip, olduk�a geni� bir yelpazede farkl� ila�lar sunmaktad�r. Ama her �ey �ok basit de�il.

Her �eyden �nce, kendine �zg� yeterli g�stergelerle, ketokonazollu mumlar�n Rusya Federasyonu ve Ukrayna'n�n eczanelerinde durmaktan ziyade dikkat �ekicidir. Ukrayna eczanelerinde, fitiller i�in fiyat 5 mum bir paket i�in 120 ila 220 Grivnas� aras�nda de�i�mektedir. Her �ey �irkete ve men�e �lkeye g�re de�i�ir.

Rusya'daki eczanelerde, fiyat �ok farkl� de�il, bu da bu ilac� kad�n n�fusun en geni� kesimlerine uygun hale getiriyor. Bir�ok benzerine sahip olan resim, bu t�r yanard�nerden uzakt�r.

Ayn� etki spektrumunun preparatlar� �ok daha pahal�d�r.�rne�in, "Guinot-Pevara" – 600 Grivnas�, "Ginofort" – 400 Grivnas� ve pop�ler "clotrimazole" ayn� fiyat aral���nda kalmas�na ra�men, ancak alt livarolu performans� kadar.

"Lomeksin" ve "Clione" de dikkate ilac�n analoglar�n� i�erir, ancak pek �ok uzman hastalar�na onlar� tavsiye etmek acele etmeyin.

Ila�lar�n bir�o�u do�rudan kontrendikasyondur menstruasyon ve bu hastalarda mantar enfeksiyonlar�n�n tedavisinde bir mola gerektirir unutulmamal�d�r.

Pamuk�uk sonras� mikroflora geri kazan�m�yla ilgili bir makale okuman�z� �neririz. E�er vajinal dysbiosis nedenleri hakk�nda bilgi sahibi olacakt�r ondan, ila� kullan�m� kapl� tedaviden sonra normale ortam�n� geri y�kleyin.

Ayl�k olarak ливарол uygulamak m�mk�n olup olmad���, bir�ok t�bbi site ve forum ziyaret�ileri heyecanland�r�r. Ben her �eyden �nce, vajinal fitiller pamuk�uk muzdarip �o�u kad�n i�in belirtilmi�tir d���nerek, s�ylemeliyim. B�yle bir ifade reklam de�ildir. Bu sonu�, bu hasta bak�m� alan�nda �al��an uzmanlar�n �o�unlu�u taraf�ndan do�rulanmaktad�r.

Bu yazıyı beğendiniz mi? Lütfen arkadaşlarınıza paylaşın:
Bir cevap yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: